Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodni sud pravde

International Court of Justice

ICJ


Osnivanje:
26. jun 1945. godine, San Francisko, Sjedinjene Američke Države

Sedište:
Hag, Holandija

Ciljevi:
Međunarodni sud pravde (MSP) je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija (UN). Osnovan je u junu 1945. godine Poveljom Ujedinjenih nacija i počeo da radi u aprilu 1946. godine. Sedište Suda je u Palati mira u Hagu (Holandija). Od šest glavnih organa Ujedinjenih nacija, on je jedini koji se ne nalazi u Njujorku (Sjedinjene Američke Države). Uloga Suda je da, u skladu sa međunarodnim pravom, reši pravne sporove koje joj podnesu države i da daje savetodavna mišljenja o pravnim pitanjima koja su mu uputili ovlašćeni organi i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Sud se sastoji od 15 sudija, koje Generalna skupština Ujedinjenih nacija i Savet bezbednosti imenuju za devet godina mandata. Pomaže mu Sekretarijat, njegov administrativni organ. Njegovi službeni jezici su engleski i francuski.
Izvor: www.icj-cij.org


https://www.icj-cij.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije