Tekstovi...

Analiza
Povezano: Srbija

Srbija između istoka i zapada

11/24/2023

-

U ovom tekstu ćemo analizirati geopolitički značaj Srbije i predložiti neke strategije koje bi mogle pomoći Srbiji da iskoristi svoj položaj i poveća svoj uticaj u svetu, isto ćemo razmotriti kako bi Srbija mogla da poboljša svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Srbija se nalazi na raskrsnici između Zapada i Istoka, što joj daje jedinstvenu priliku da igra važnu ulogu u međunarodnim odnosima. Međutim, da bi Srbija iskoristila svoj geopolitički položaj, mora da se fokusira na unapređenje svoje ekonomije i jačanje svojih institucija. To će pomoći Srbiji da privuče strane investicije i postane pouzdan partner u međunarodnoj zajednici.

Kada je reč o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Srbija bi trebalo da se fokusira na jačanje ekonomskih veza i saradnje u oblasti bezbednosti. Takođe bi bilo korisno da Srbija radi na poboljšanju svoje slike u svetu i promovisanju svojih kulturnih i turističkih resursa.

Ukratko, Srbija ima veliki potencijal da postane važan igrač u međunarodnim odnosima. Međutim, da bi to postigla, mora da se fokusira na unapređenje svoje ekonomije i jačanje svojih institucija, kao i na jačanje veza sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kao što smo u prethodnom delu teksta napisali Srbija je zemlja koja se nalazi na geopolitičkom raskršću između istoka i zapada, između velikih sila i regionalnih aktera, između različitih civilizacijskih, kulturnih i verskih uticaja. Ovaj položaj joj donosi i prednosti i izazove, ali i rizike i pretnje. Srbija mora da balansira između svojih nacionalnih interesa i spoljnopolitičkih pritisaka, između svoje tradicionalne veze sa Rusijom i svoje evropske orijentacije, između svoje teritorijalne celovitosti i separatističkih težnji na Kosovu i Metohiji, između svoje regionalne uloge i susedskih odnosa.

Srbija je, kroz istoriju, često bila izložena stranim uticajima i intervencijama, koje su ugrožavale njen suverenitet i integritet isto tako često je bila u sukobu sa svojim susedima, koji su imali teritorijalne i geopolitičke pretenzije prema njoj. Srbija je, međutim, uspela da očuva svoj nacionalni identitet i državnost, uprkos svim izazovima i pretnjama i uspela da ostvari značajne diplomatske, ekonomske i kulturne veze sa različitim zemljama i međunarodnim organizacijama, pokazujući svoju otvorenost i saradnju.

Srbija se, danas, nalazi u složenoj i dinamičnoj geopolitičkoj situaciji, koja zahteva mudru i odgovornu spoljnu politiku, a suočava sa brojnim izazovima i pretnjama, kao što su: nerešeno pitanje Kosova i Metohije, koje predstavlja najveći bezbednosni rizik za Srbiju; nestabilnost i tenzije u regionu, koje mogu da eskaliraju u nove sukobe; pritisak i ucene od strane velikih sila, koje pokušavaju da nametnu svoje interese i vrednosti; ekonomska kriza i socijalni problemi, koji utiču na razvoj i blagostanje Srbije; pandemija korona virusa, koja je poremetila normalan život i funkcionisanje države.

Srbija, međutim, ima i brojne prednosti i mogućnosti, kao što su: strateški položaj, koji joj omogućava da bude most i čvorište između istoka i zapada, između Evrope i Azije; bogato prirodno i kulturno nasleđe, koje predstavlja potencijal za razvoj turizma i privlačenje investicija; tradicionalno prijateljstvo i partnerstvo sa Rusijom; evropska perspektiva, koja je strateški cilj i prioritet Srbije; regionalna saradnja i inicijative, koje doprinose stabilnosti i prosperitetu Balkana; multilateralna aktivnost i dijalog, koji pokazuju konstruktivan i miroljubiv stav Srbije.

Srbija, dakle, treba da nastavi da vodi svoju nezavisnu i suverenu spoljnu politiku, koja će biti zasnovana na njenim nacionalnim interesima i vrednostima, ali i na poštovanju međunarodnog prava i principa. Srbija treba da nastavi da jača svoje odbrambene i bezbednosne kapacitete, kako bi mogla da se odupre svim pretnjama i izazovima isto tako treba da nastavi da razvija svoje ekonomske i socijalne potencijale, kako bi mogla da obezbedi bolji život i budućnost za svoje građane. Srbija mora da nastavi da neguje svoje kulturne i duhovne vrednosti, kako bi mogla da očuva svoj nacionalni identitet i dostojanstvo. Srbija treba da nastavi da gradi svoje prijateljske i partnerske odnose sa svim zemljama i međunarodnim organizacijama, koje poštuju i podržavaju Srbiju. Ono što je najbitnije, treba da nastavi da teži svojoj evropskoj integraciji, ali bez odricanja od svojih vitalnih interesa i principa, a posebno bez priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Bitno je da nastavi da doprinosi regionalnoj stabilnosti i saradnji, ali bez tolerisanja revizionizma i hegemonizma svojih suseda i da nastavi da promoviše multilateralizam i dijalog i mora da se fokusira na jacanje svojih kako političkih tako i bezbednosnih veza sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako bi Srbija mola da iskoristi svoj geografski poloižaj?

Srbija kao zemlja između istoka i zapda bi trebalo svoj geopolitički i geografski položaj da iskoristi kako bi povećala svoj položaj, svoj uticaj i ugled u svetu. Iako Srbija ima izvesne prirodne i geografske prednosti, njen geografski položaj nije dovoljan da bi se sam po sebi ostvario značajan uticaj u svetu. Potrebno je da se iskoriste i druge prednosti, kao što su kulturno nasleđe, privredni potencijali, obrazovni sistem i druge oblasti, kako bi se postigao željeni cilj.

Srbija ima priliku da iskoristi svoj geografski položaj kao prednost u ostvarivanju svojih nacionalnih interesa i ciljeva jer se nalazi na raskrsnici puteva između istoka i zapada, između Evrope i Azije, između različitih civilizacijskih, kulturnih i verskih uticaja. Ovo joj omogućava da bude most i čvorište između različitih regiona i zemalja, da učestvuje u raznim međunarodnim inicijativama i organizacijama, da razvija saradnju i partnerstvo sa svim zainteresovanim stranama, da doprinese miru i stabilnosti u svom okruženju, da promoviše svoje vrednosti i interese, da privuče investicije i turiste, da unapredi svoj ekonomski i socijalni razvoj.

Srbija svoj može da iskoristi svoj geografski položaj i da se pozicionira kao regionalni lider i faktor stabilnosti na Balkanu i morala bi da nastavi da gradi dobre odnose sa svojim susedima, da rešava otvorena pitanja dijalogom i kompromisom, da podržava regionalnu saradnju i integraciju, da poštuje međunarodno pravo i principe, da štiti svoje nacionalne i državne interese, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, da se suprotstavi svim pokušajima revizionizma i hegemonizma, da se zalaže za očuvanje multietničkog i multikulturalnog karaktera Balkana.

Svoj geografski položaj može iskoristiti i da se afirmiše kao evropska zemlja i članica evropske porodice da nastavi da teži svojoj evropskoj integraciji, kao strateškom cilju i prioritetu, ali bez odricanja od svojih vitalnih interesa i principa. Srbija mora nastaviti da sprovodi neophodne reforme u svim oblastima, da usklađuje svoje zakonodavstvo i praksu sa evropskim standardima, da jača svoje demokratske institucije i vladavinu prava, da poštuje ljudska prava i slobode, da unapređuje svoju konkurentnost i inovativnost, da povećava svoju privrednu saradnju i trgovinu sa EU, da učestvuje u zajedničkim evropskim politikama i programima, da doprinese evropskoj bezbednosti i solidarnosti i naravno jača svoje veze sa Sjedinjenim Američkim Državama u svim aspektima saradnje. Srbija mora da nastavi da razvija svoje odnose i saradnju sa SAD, kao najvećom svetskom silom i ključnim akterom u međunarodnim odnosima, ali i da traži poštovanje i podršku za svoje interese i stavove, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Morala bi i da proširi i diverzifikuje svoje spoljnopolitičke odnose i saradnju sa drugim zemljama i regionima sveta poput Kine, kao drugom najvećom svetskom silom i strateškim partnerom Srbije, posebno u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, kulture i obrazovanja. Poželjno bi bilo da Srbija nastavi da razvija svoje odnose i saradnju sa drugim zemljama BRIKS-a (Brazil, Indija, Južna Afrika), kao i sa drugim zemljama u razvoju i nastajanju, posebno u oblasti trgovine, investicija, turizma, nauke i tehnologije, a isto da nastavi da razvija svoje odnose i saradnju sa drugim regionima sveta, kao što su Bliski istok, Afrika, Azija, Latinska Amerika, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i inicijativama, kao što su UN, OEBS, Savet Evrope, Frankofonija, Pokret nesvrstanih, Inicijativa 16+1 i razne druge.

Nastavak teksta posvećujemo kako Srbija može da iskoristi svoj položaj i da unapredi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama:

Srbija je zbog svog geopolitičkog položaja izložena različitim civilizacijskim, kulturnim i verskim uticajima pa samim tim ima jedinstvenu priliku da unapredi svoje bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, vodećom svetskom silom i ključnim akterom u međunarodnim odnosima.

Istorija odnosa između Srbije i SAD-a je složena i dinamična, obuhvatajući periode savezništva i saradnje, ali i sukoba i konfrontacije. Iako postoje zajedničke vrednosti i interesi, postoje i značajne razlike i neslaganja, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije.

Uprkos ovim izazovima, Srbija i SAD treba da se usredsrede na izgradnju budućnosti zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju, dijalogu i kompromisu, saradnji i partnerstvu. Ovo će zahtevati strateško razmišljanje, političku volju i diplomatsku veštinu, ali potencijalni dobitak - stabilniji, sigurniji i prosperitetniji svet - je vredan truda.

Svoje odnose sa SAD Srbija može unaprediti na sledeće načine:

Srbija treba da nastavi da sprovodi reforme u svim oblastima, koje će joj omogućiti da se približi evropskim standardima i vrednostima, koje dele i SAD, i da ostvari svoj strateški cilj i prioritet - evropsku integraciju. Srbija mora da nastavi da jača svoje demokratske institucije i vladavinu prava, da poštuje ljudska prava i slobode, da unapređuje svoju konkurentnost i inovativnost, da povećava svoju privrednu saradnju i trgovinu sa EU, koja je i najveći spoljnotrgovinski partner SAD. Srbija treba da nastavi da učestvuje u zajedničkim evropskim politikama i programima, koji su i u interesu SAD, kao što su energetska bezbednost, borba protiv terorizma i organizovanog kriminala, zaštita životne sredine, naučna i obrazovna saradnja kao i svim onim saradnjama gde ima zajedničkih interesa.

Srbija i SAD su u poslednjih nekoliko godina ostvarile značajan napredak u svojoj političkoj, ekonomskoj i vojnoj saradnji. Srbija je podržala strateško partnerstvo i saradnju između EU i SAD, kao i između NATO i SAD, koje su ključni stubovi transatlantske veze i međunarodne bezbednosti. Srbija je učestvovala u mirovnim misijama pod okriljem UN, EU i NATO, u kojima je sarađivala sa SAD. Srbija je sarađivala sa SAD u borbi protiv pandemije korona virusa, koja je globalni izazov i pretnja. Američke investicije su već značajno doprinele razvoju srpske privrede i zapošljavanju srpskih građana. Kulturne i obrazovne veze između Srbije i SAD su već bogate i raznovrsne. Srbija i SAD su sposobne da oblikuju naše buduće odnose partnerstva i saradnje - jer oni nisu zasnovani isključivo na ostvarenjima bivših generacija.

Srbija mora da nastavi da traži poštovanje i podršku za svoje interese i stavove od strane SAD, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, koje je najveći bezbednosni i politički problem za Srbiju. Srbija treba da nastavi da se zalaže za dijalog i kompromis sa Prištinom, uz posredovanje EU i uz učešće SAD, kao jedinog održivog i pravednog rešenja. Srbija može da nastavi da se suprotstavlja jednostranim potezima i provokacijama Prištine, koje ugrožavaju mir i stabilnost u regionu, i da traži podršku SAD za očuvanje statusne neutralnosti međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji (KFOR, EULEX, UNMIK), isto tako treba da nastavi da se zalaže za zaštitu prava i interesa srpskog naroda i srpske kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji, i da traži podršku SAD za njihovo poštovanje i očuvanje.

Srbija bi, dakle, trebalo da iskoristi svoj geografski položaj kao prednost i potencijal za svoj napredak i prosperitet, za svoj uticaj i ugled, za svoj doprinos i ulogu u svetu. Srbija mora da bude aktivna i odgovorna u međunarodnim odnosima, da bude konstruktivna i miroljubiva, da bude otvorena i saradljiva, da bude ponosna i dostojanstvena, da bude svesna i sigurna, da bude mudra i hrabra. Srbija bi trebalo da bude zemlja koja ima svoju viziju i misiju, svoju strategiju i politiku, svoju volju i snagu, svoju nadu i veru. Srbija bi trebalo da bude zemlja koja živi i traje, zemlja koja voli i sanja, zemlja koja stvara i gradi.

Srbija je, ukratko, zemlja koja se nalazi između istoka i zapada, između čekića i nakovnja, ali i zemlja koja ima svoju snagu i ponos, svoju istoriju i tradiciju, svoju viziju i misiju. Srbija je zemlja koja se bori za svoje mesto i ulogu u svetu, zemlja koja se ne predaje i ne odustaje, zemlja koja se nada i veruje. Srbija je zemlja koja zaslužuje poštovanje i podršku, zemlja koja zrači i inspiriše, zemlja koja spaja i ujedinjuje. Srbija je zemlja koja živi i traje, zemlja koja voli i sanja, zemlja koja stvara i gradi. Srbija je naša zemlja, naš dom i naša sudbina.-

N.L.
Aktuelno:

Analiza

Događaj

Dan državnosti - Stvaranje države

prof. dr Momčilo Pavlović

Intervju

Najava

Svi tekstovi: